نویسنده = ������������������ ����������
پیشگیری موقعیت مدار از قاچاق کالا در قانون امور گمرکی

دوره 15، شماره 2(پیاپی40)، مرداد 1398، صفحه 57-76

سعادت سلاجقه؛ شهرام ابراهیمی؛ علیرضا سایبانی


تحلیل نهاد میانجی‌گری، بررسی تطبیقی حقوق ایران و فرانسه

دوره 15، شماره 1(پیاپی39)، فروردین 1398، صفحه 103-122

حمید رئوفیان نائینی؛ شهرام ابراهیمی