کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‏الملل و نظام حقوقی ایران

دوره 18، شماره1(پیاپی51)، فروردین 1401، صفحه 11-32

10.30495/jlap.2022.19305

خدیجه اکرمی؛ هدی غفاری؛ ولی رستمی؛ مهدی رضایی


جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 101-126

رامین خادم پور؛ محمد شریف شاهی؛ منوچهر توسلی نائینی


رویکرد انسان مدار به حق بر تأمین اجتماعی از منظر قواعد حقوقی معاصر

دوره 16، شماره 1(پیاپی43)، اردیبهشت 1399، صفحه 133-156

سید فخرالدین حسینی فیروز؛ محمد شریف شاهی؛ قدرت الله نوروزی


حقوق بشر و یکپارچگی حقوق بین المللی: دستاوردهای محاکم حقوق بشری منطقه ای

دوره 11، شماره 4 (پیاپی 26 )، دی 1394، صفحه 11-28

مهران محمودی؛ علیرضا ربیعی فرادبنه


مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقوله‌ی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح

دوره 7، شماره 2 (پیاپی 16 پاییز و زمستان 1390)، دی 1390، صفحه 87-107

نجادعلی الماسـی؛ مسعود همّت


میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 57-92

حمید رضا جمالی


صلح جهانی در نظام قانون‌مند

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 23-54

محمدرضا حکاک‌زاده


جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 131-159

عاطفه امینی نیا


تأملی بر مفهوم حق بر توسعه

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 10 زمستان1387)، بهمن 1387، صفحه 13-34

ایرج رضایی نژاد


فرصت های دیجیتالی در فضای سایبر و مسئله حقوق بشر

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 39-60

مهدی خلف خانی


جنب شهای اجتماعی جدید در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر توسعه سیاسی در ایران

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 7 پاییز و زمستان1386)، دی 1386، صفحه 99-116

سیدحسین نقوی


جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، اردیبهشت 1384، صفحه 83-122

مسعود رستمی