کلیدواژه‌ها = حاکمیت
میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل

دوره 6، شماره 2 (پیاپی 14 پاییز و زمستان1389)، آذر 1389، صفحه 57-92

حمید رضا جمالی


صلح جهانی در نظام قانون‌مند

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 23-54

محمدرضا حکاک‌زاده


پست مدرنیسم در روابط بین الملل

دوره 5، شماره 1 (پیاپی11 بهار وتابستان1388)، مرداد 1388، صفحه 13-44

علی رضا ازغندی؛ محسن محمودی