کلیدواژه‌ها = حقوق ایران
تحلیل جرم شناختی تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران

دوره 17، شماره 2(پیاپی48)، شهریور 1400، صفحه 69-100

حسین اسدزاده بنابی؛ محمد رسایی


گسترش آلودگی نوری و راهکارهای حقوقی مبارزه با آن در کشورهای منتخب (ایران، فرانسه و چین)

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 89-114

سید عباس پورهاشمی؛ علی زارع؛ نگین موسوی مدنی


اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان

دوره 13، شماره 4 (پیاپی 34)، اسفند 1396، صفحه 153-184

بهروز نوروزی؛ نسرین مهرا؛ علی صفاری؛ محمد علی مهدوی ثابت


بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

دوره 12، شماره 4 (پیاپی 30)، دی 1395، صفحه 135-160

احمد یوسفی صادقلو؛ حسین پورحسنی