کلیدواژه‌ها = منشور ملل متحد
Jus cogens در نظام حقوق بین الملل

دوره 11، َشماره 2 (پیاپی 24 )، مرداد 1394، صفحه 11-29

رضا نیکخواه؛ فاطمه باباخانی


صلح جهانی در نظام قانون‌مند

دوره 6، شماره 1 (پیاپی 13 بهار وتابستان1389)، تیر 1389، صفحه 23-54

محمدرضا حکاک‌زاده