دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. «نقش دین در تغییرات اجتماعی از طریق وقوع جرم (با تاکید بر نقش اسلام در وقوع جرایم تروریستی)»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1400

نوروز کارگری


2. آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگیهای خاص این جرایم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1400

علی اسدی؛ امیر محمد صدیقیان؛ علی زارع مهرجردی


3. چالش‌های مراکز مراقبت بعد از خروج در پیشگیری از تکرار بزهکاری توسط مددجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

قیصر قلاوند؛ غلامحسین مسعود؛ محسن شکرچی زاده


4. مسئولیت مدیران شرکتهای سهامی در پرتو دو قاعده آلتراوایریز و خرق حجاب شخصیت حقوقی در ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

محمد رجبعلی دماوندی؛ پژمان پیروزی؛ شکوه نامدار؛ مهشید سادات طبائی


5. بررسی نقش زیست بوم در ارتکاب جرایم مواد مخدر شهرستان اراک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1400

سمیرا گل خندان


6. امکان سنجی تسری کارکرد اخلاق حسنه در عناوین حقوقی فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1400

مهدیه حاج علی اکبر؛ ابراهیم یاقوتی؛ زهرا فهرستی


7. بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

سید علی ربانی موسویان؛ علیرضا میلانی


8. رژیم بین‌المللی حقوق هوانوردی؛ بایدها و نبایدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1400

حمیدرضا سیدی؛ سیدباقر میرعباسی؛ احسان کامرانی