ماهیت حقوقی شرط داوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه حقوق، شیراز، ایران. (نویسنده مسوول)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان لارستان، ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان لارستان، ایران.

چکیده

ارجاع اختلاف به داوری مستلزم توافق طرفین است. چنین توافقی غالبا در ضمن یک قرارداد دیگر می­آید. از یک سو این توافق از حیث ماهوی یک شرط ضمن عقد تلقی می­شود. از سوی دیگر به موجب قاعده­ی استقلال شرط داوری چنین توافقی مستقل از قرارداد اصلی است. اینکه ماهیت حقوقی این توافق چیست، آیا مستقل بودن شرط داوری از قرارداد اصلی در ماهیت حقوقی آن نیز موثر است و اینکه اگر شرط داوری را یک شرط ضمن عقد بدانیم، چنین شرطی داخل در کدامیک از تقسیم­بندی­های شروط ضمن عقد موضوع قانون مدنی قرار می­گیرد، سوالاتی است که این مقاله در پی پاسخ بدانهاست. در این راستا با تحلیل قاعده ی استقلال شرط داوری و شروط ضمن عقد، می­توان بر این عقیده بود که شرط داوری با شرط فعل نزدیکی بیشتری دارد.
 

کلیدواژه‌ها