پیشگیری پلیس محور از بزه دیدگی کودکان در مدارس و راهکارهای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسئول)

3 استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

کودکان آینده سازان کشور هستند که بزه دیدگی آنان میتواند سبب ایجاد محرومیت­ها، مخاطرات جدی و تکرار بزه دیدگی یا تبدیل به بزهکاری در ایام جوانی و بزرگسالی گردد. یکی از سازمان­هایی که می­تواند دراین زمینه نقش جدی ایفا نماید، سازمان پلیس است که با توسل به روش­های پیشگیری اجتماعی از طریق همکاری با مدارس، ارتباط مستمر با اولیای مدرسه و دانش­آموزان و آگاهی دادن به آنان نقش مهمی در این زمینه ایفا می­نماید. بدین منظور در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتاب ها، مقالات، ترجمه ها و اقدامات دیگر کشورها در این زمینه، به بررسی نقش پلیس در پیشگیری از بزه دیدگی کودکان در مدارس پرداخته می شود. نتایج مطالعات نشان می دهد که تعامل مثبت پلیس با مدارس در قالب نقش های گوناگون منجر می­شود که از یک سو پلیس اطلاعات لازم در خصوص قوانین و مقررات، مراقبت از خود و پیشگیری از بزه دیدگی، را به کودکان ارائه نماید و از سوی دیگر با تشکیل انجمن­ها و جلسات برای والدین و کارکنان مدارس، نکات لازم را در جهت حمایت از کودکان به آنان آموزش دهد، تا از این طریق بتواند در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی کودکان اقدام نماید.

کلیدواژه‌ها