حمایت حقوقی از نقض مالکیت صنعتی در تقابل با بازارهای خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

بازرگانی و تجارت بازار خاکستری وقتی شکل می‌گیرد که یک شرکت محصولی را علاوه برشرکت مادر در چند کشور دیگر نیز تولید کند. به عبارت دیگر این بازار به توزیع کالا‌های مارک‌دار توسط افراد غیر مجاز دلالت دارد.موضوع بازارهای خاکستری مربوط به تجارت ومشکلات واردات نسبت به حق تکثیروحقوق مالیکت صنعتی می‌باشد. روشن است که بازارهای خاکستری درنتیجه استفاده ازحقوق مالیکت صنعتی به‌عنوان شاخه‌ای ازحقوق مالیکت فکری ایجادشده است،چراکه اصطلاح بازارهای خاکستری،درحیطه حقوق مالکیت صنعتی ودرنتیجه شناسایی اصول وحقوق خاص برای صاحبان مالکیت‌های صنعتی نظیراختراع،طرحهای صنعتی وعلامت تجاری نمود پیدا می کند. با اینحال حقوق مالکیت فکری نمی‌تواند به عنوان تنهاعامل برای جلوگیری ازواردات کالاهای غیرمجازمطرح شود درتقابل حقوق مالکیت صنعتی با بازارهای خاکستری بنظرمی‌رسدحقوق مالکیت صنعتی دکترین زوال را پذیرفته وامکان قانونی بودن بازارهای خاکستری راپذیرفته است. البته این دکترین  درکشورهای مختلف متفاوت بوده وبرخی کشورهاآنراقانونی وبرخی نیزغیرقانونی می‌دانند.لزوم حفاظت از حقوق مالکیت صنعتی ایجاب می‌کندآنجایی که بازارهای خاکستری موجب آسیب دیدن پایه‌های اصلی حقوق مالکیت صنعتی می‌گردد اقدامات بازدارنده نسبت به آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها