تحلیلی بر قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی (معایب و مزایای آن)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.( نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

چکیده

در کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده­اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سؤ رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می­گیرد تعریف کرده­اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سؤنیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعی که قابل بحث است اینکه آیا چنین خسارات عمدی اساساً قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفاً شمول پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیداً به مخالفت برخواسته اند البته کسانی که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهی دفاع می­کنند معتقدند که مسؤلیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملاً مالی باشد، در مقابل دیدگاه مخالفین این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی­باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه­های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها