روان شناسی اقدامات تروریستی: هراس و هراس افکنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ( نویسنده مسئول): nouroozk@gmail.com

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران docnas@mail.com

چکیده

هراس را می­توان مهمترین هدف در اقدامات تروریستی دانست. گرچه این اقدامات به صورت مستقیم و غیر مستقیم افراد بسیاری را می­توانند از نظر جسمانی تحت تاثیر قرار دهند، با این حال با توجه به روانشناسی نهفته در این اقدامات، می­توان هراس افکنی را هدف اساسی اقدامات تروریستی دانسته و ترور را تنها با توسل به ترس تعریف و توصیف کرد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-توصیفی در پی بررسی این نکته است که این هدف با استفاده از ابزارهای روانی و تحریک قدرت انتزاع در افراد جان گرفته و با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی، که روز به روز به لطف پیشرفت تکنولوژی گسترده تر می­شوند، همه­گیر می­شود. این ترس نهفته در اقدامات تروریستی از جهات بسیاری هم می­تواند تروریستها را در رسیدن به اهدافشان یاری کند و هم می­تواند دولت­ها را در جلب اطاعت شهروندان کمک کند. از یک سو گروه­های تروریستی از ابزار وحشت افکنی برای تاثیر بر دولت­ها بهره می­گیرند و از سوی دیگر دولت­ها این امکان را دارند که به صورت واقعی یا به صورت ساختگی، احساسات افراد را در سایه ترس از تروریسم به بند بکشند و این میان آنچه قربانی بی­رحم هراس است، امنیت افراد است و آنچه در عوض به آنها اعطا می شود حس ناخوشایند بی­پناهی.

کلیدواژه‌ها