تحلیل مفهوم و تفاوت‌های جرایم شدید از اشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران. (نویسنده مسئول) ir.javanmardi@gmail.com

2 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران، ایران. hosein.meybodi@gmail.com

3 استادیار، گروه حقوق جرا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شناخت مفهوم جرایم شدید و اشد و نیز تعیین ملاک­های تشخیص این جرایم از یکدیگر، اثرات مهمی دارد. در این مقاله، به ذکر اشکال تشدید جرم پرداخته شده است. تعدد جرایم ارتکابی، نوع رفتار ارتکابی، شخصیت بزه دیده و شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم همگی در تشدید یا تخفیف جرم موثر است و می­تواند در مواردی موجب تشدید جرم گردد. ملاک­های تشخیص این جرایم از یکدیگر نیز از مهم ترین موارد مذکور در این پژوهش است. در نگاه اول میزان مجازات تعیین شده برای جرایم ارتکابی ملاک تشخیص شدت مجازات­ها است. هر چند این ملاک تا حدود زیادی کاربردی، ساده و کارگشا است ولیکن برای تشخیص تمامی موارد کافی نیست. شیوه ارتکاب جرم و ارزش مورد حمایت قانون­گذار نیز به عنوان ملاک­های دیگر در تشخیص جرایم شدید از اشد است. همچنین این مقاله به تفاوت عوامل تشدیدکننده جرم را از عوامل تشدیدکننده مجازات پرداخته است. عوامل تشدیدکننده جرم می­توانند ناظر به رفتار، اوضاع و شرایط مجرمانه و یا حتی نتیجه جرم باشند؛ لیکن عوامل تشدیدکننده مجازات، مواردی هستند که بدون اینکه موجب تشدید جرم شوند، عاملی برای تشدید مجازات محسوب می­شوند.

کلیدواژه‌ها