مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

2 فارغ التحصیل دانشگاه تهران

چکیده

دعاوی مطروحه در دادگاههای بررسی روشهای اجرایی آنها و نیز خصوصیات و ویژگی های آن ها یکی از ساختار های علم دادرسی مدنی است.بررسی تعارضات متقابل دوطرف دعوا و رسیدگی به ساختار کمی و کیفی پرونده های موجود دوطرفه و دعاوی طرفین دعوای مدنی از شاخصدای دعوای متقابل در دادرسی مدنی است. عدالت ساختار بررسی بدون اطاله دادرسی دو پرونده حقوقی مرتبط را میطلبد تا تبادل این خواسته ها و دعاوی ما را به ساختار دقیق تر اجرای عدالت مدنی رهنمون سازد.
مقایسه و تطبیق خصوصیات دعاوی متقابل و استفاده از بهترین روشهای اجرای بهتر عدالت و انصاف در دعاوی مدنی آرمان این مقاله و هدف مطلوب مطالعه تطبیقی دعوای متقابل در حقوق ایران و آمریکا ست.
نگارنده در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای بهره برده و با بررسی منابع داخلی و خارجی سعی در تبیین موضوع دارد.بررسی مقایسه ای دعاوی متقابل در دو نظام رسیدگی متفاوت ایران و آمریکا در جهت ایجاد ضابطه دقیق و کاملی در دعاوی متقابل و نهایتا کاهش اطاله دادرسی و کاهش کمی پرونده های موجود در نظام رسیدگی و اجرای هرچه بهتر عدالت است.

کلیدواژه‌ها