تأثیر استراتژی های تجاری شرکت های بیمه بر توسعه محصول جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران.

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تأثیراتی است که استراتژیهای تجاری شرکت هم بطور مستقیم و هم بطور غیرمستقیم از طریق بازارگرایی بر ارائه و توسعه محصول جدید دارند. در این راستا چارچوبی ارائه شده است که بهره گیری شرکتها از استراتژی رهبری هزینه، استراتژی تمایز و استراتژی تمرکز را به مشتری مداری، رقیب مداری و توسعه محصول جدید ربط می دهد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات کمی و غیر آزمایشی ؛ و از نظر نحوه اجرا، توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 17 شرکت خصوصی فعال در بازار بیمه ایران، جامعه آماری تحقیق حاضر بودندکه در این تحقیق تمامی جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش‌نامه مورد تأیید متخصصان و اساتید حوزه مدیریت و بازاریابی قرار گرفت. پایایی پرسش‌نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(آزمونهای همبستگی، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد.
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که تأکید بیشتر بر استراتژی تمرکز باعث کاهش میزان توسعه و ارائه محصولات جدید شده و در عین حال تأثیری مثبت بر مشتری مداری خواهد داشت؛ استراتژی تمایز بر توسعه و ارائه محصول جدید، مشتری مداری و رقیب مداری توأماً تأثیر مثبت خواهد داشت و نهایتاً استراتژی رهبری هزینه فقط بر رقیب مداری مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها