بررسی مفهوم مصرف کننده و عرضه کننده در حقوق ایران و اتحادیه اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

تعریف مصرف‏کننده و عرضه‏کننده در قوانین حمایت از حقوق مصرف‏کننده از اهمیت به سزایی برخوردار است. در واقع حمایت صحیح در این حوزه در گرو در اختیار داشتن تعاریف جامع و مانع از مصرف‏کننده است. در حقوق ایران قانونگذار از این دو مفهوم من جمله در قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعاریفی ارائه کرده است که با مطالعه دستورالعمل‏های اتحادیه اروپا و همچنین بررسی قوانین کشورهای انگلستان و فرانسه نواقص تعاریف قانونگذار ما مشخص می‏گردد. در این مقاله ابتدا به تعریف عرفی و لغوی مصرف کننده و سپس بررسی تعاریف قانونگذار در حقوق ایران و همچنین قانونگذار اتحادیه اروپا و کشورهای انگلستان و فرانسه پرداخته می‏شود و با در نظر گرفتن محاسن و معایب تعاریف فوقو در جهت ارائه یک تعریف کامل، تعریفی جدید از مفهوم مصرف‎کننده پیشنهاد می‏گردد که خصیصه‏های تعریف به دقت مورد بررسی قرار می‏گیرد. به همین ترتیب مفهوم عرضه‏کننده نیز مورد بررسی قرار می‏گیرد. نتیجه‏ای که در انتها به آن می‏رسیم این است که تعاریف قانونگذار داخلی از این دو مفهوم تعاریف جامع و مانعی نیست و لزوم اصلاح قانون در این خصوص شدیداً توصیه می‏‏‏شود.

کلیدواژه‌ها