چالش‌های قانونی نظارت دیوان محاسبات کشور در مقابله با فساد مالی و جرائم ناشی ازآن در دستگاه‌های اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق عمومی و بین الملل ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. haghighimehri@yahoo.com

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): Saeed.a@yahoo.com

3 استادیار،گروه فقه وحقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. a.arabian42@gmail.com

4 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. mdjalali@gmail.com

چکیده

دیوان محاسبات در راستای اعمال وظیفه خود حسب اصول 54 و 55 قانون اساسی اقدام به حسابرسی، رسیدگی و مراقبت جهت عدم تجاوز هزینه از اعتبارات مصوب و هزینه هر وجه در محل خود می­نماید که در صورت صحت انجام فرآیند، نقش بسزایی در مقابله با فساد اداری-مالی داشته و کاهش تخلفات مالی و جرایم ناشی ار آن در دستگاه­های اجرایی حاصل می­شود. لکن بسیاری از نواقص موجود در سیستم نظارتی، اداری و... اعم از اشکالات ناشی از قانون از جمله؛ تعدد، تعارض، نقص، ابهام، اجمال و... و سایر ایرادات مرتبط با آن از جمله تفسیر نامناسب و جهل به قانون و... منجربه ضعف نظارت دیوان محاسبات می­گردد که باتوجه­به گستره بستر فساد اداری-مالی در ایران و نهادینه­شدن آن، نیازمند بازنگری در جایگاه نظارتی دیوان محاسبات و اصلاح برخی رویه­های حقوقی اتخاذی هستیم. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه­ای نسبت به بررسی نقش دیوان محاسبات در مقابله با فساد اداری-مالی و جرایم ناشی از آن پرداخته و به این نتیجه دست یافت که دیوان محاسبات علی­رغم انتظار، سهم بسیار ضعیفی از مقابله با فساد اداری-مالی را بدلیل چالش­های حقوقی عنوان­شده دارد. که در نهایت با ارایه راهکارهایی سعی در تقویت این نقش خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها