شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. Aghasi_m2016@yahoo.com

2 متخصص پزشکی قانونی، دانشیار، عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، سازمان پزشکی قانونی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): M.ghadipasha@yahoo.com

چکیده

ﭘﺪﯾﺪه ﺟﺮم و بروز رفتارهای مجرمانه اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳت. محققین علوم روان شناسی و روان پزشکی، جرم را نتیجه عدم تعادل شخصیت مجرم که از واکنش متقابل عوامل روانی و بیولوژیکی ناشی می‌شود، تلقی می‌نمایند و این عدم تعادل روانی باعث اختلالات رفتاری افراد شده و آنها را به سوی ارتکاب اعمال خلاف قانون سوق می‌دهد. شناسایی وغربالگری ژن‌های مستعد، علمی است که به وسیله آن افراد از هر جهت خوب، تندرست، لایق و صالح متولد شوند و از ازدیاد نسل­های ضعیف، صاحب فکر و رفتارهای مجرمانه و روح سخیف به واسطه علم ژنتیک جلوگیری به عمل آید. پژوهش حاضر در راستای شناسایی و غربالگری ژن‌های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم انجام شد. این پژوهش با رویکرد پیشگیری نگارش یافته است. نتایج نشان داد، توجه به عواملی از قبیل ژنتیک می‌تواند با شناسایی اختلالات رفتاری و ژن‌های مستعد ارتکاب جرم در افراد مختلف و قرار دادن آنها تحت آزمایشات گوناگونی نظیر غربالگری، ارتباط بین این ژن­ها را با ارتکاب جرم به دست آورد، تا با شناسایی این افراد و تحت نظر قرار دادن آنها، از بروز جرم پیشگیری کنیم.

کلیدواژه‌ها