نقش بزه دیده بر مسئولیت بزهکار در قانون مجازات اسلامی از منظر آموزه‌های بزه دیده شناسی علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. (نویسنده مسئول): jamalbeigi@iau-maragheh.ac.ir

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. hakime.yazdani@gmail.com

چکیده

بر اساس یافته‌های بزه دیده شناسی علمی، به‌منظور پی بردن به علل بزهکاری بر پایه‌یافته‌ها و ملاک‌های علمی و جرم شناسانه به مطالعۀ تقصیر بزه دیده- به‌عنوان یکی از ارکان اصلی جریان کیفری- در تکوین رویداد جنایی از گذر روابط میان بزه دیده و بزهکار پرداخته می‌شود، تا این امر موجب درک بهتر و تحلیل قوی‌تر فرآیند ارتکاب جرم شود و زمینه را برای اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات در مباحث تقصیر بزه دیده فراهم کند. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با تأثر از آموزه‌های بزه دیده شناسی علمی، تقصیر بزه دیده در ارتکاب جرائم مستوجب حد، قصاص، دیه و تعزیر را در رویکرد قانون مجازات اسلامی موردبررسی قرارخواهیم داد.

کلیدواژه‌ها