تعویق صدور حکم، مداخله حداقلی؛ فردی کردن مجازات با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران. fathabadi_amir@yahoo.com

2 استادیار، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.( استاد راهنما و نویسنده مسئول). mmahdavisabet@srbiau.ac.ir

3 استاد، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران. m-ashouri@srbiau.ac.ir

4 دانشیار، گروه تخصصی حقوق جزا و جرم‌شناسی ، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران. m-ashouri@srbiau.ac.ir

چکیده

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر از تغییر و تحول دور نمانده با اقتباس از کشورهای فرانسه و انگلستان ملهم از ضرورت­ها و یافته­های حقوق جنایی منجمله جایگزین‌های مجازات (بالاخص حبس کوتاه مدت) در تصویب قوانین کیفری به نهادهای ارفاقی و فرصت بخش از جمله تعلیق تعقیب توجه نموده، در سیر تحول تقنینی با تصویب قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری1392 علاوه بر تغییرات در نهاد تعلیق اجرای مجازات ضمن توجه به نهادهایی همچون تعویق، تعلیق یا ترک تعقیب، با رویکرد «رواداری کیفری» نهادهای جدیدی مثل تعویق صدور حکم، بایگانی کردن پرونده و... را تاسیس نموده است. نهاد تعویق قبل و بعد از تعیین مجازات با بسیاری از مفاهیم سیاست جنایی مانند: کرامت انسانی، فردی کردن عدالت کیفری، مصلحت گرایی، کیفرزدایی، عدالت ترمیمی، بزهکار و بزهدیده مداری و... ارتباط دارد

کلیدواژه‌ها