تحلیل میزان آگاهی مدیران و مربیان ورزش از شاخص‌های مسئولیت مدنی در زمینه فعالیت‌های ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی ورزش، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران. (ah_2424@yahoo.com)

2 دانشیار گروه مدیریت علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه دولتی اصفهان، اصفهان، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): m.naderian@spr.ui.ac.ir

3 استادیار، گروه تربیت بدنی، موسسه آموزش عالی زند، شیراز، ایران. )استاد مشاور): younesmohammadzadeh598@gmail.com

4 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی جهرم، ایران. ( استاد مشاور) . Nikseresht66@yahoo.com

چکیده

حقوق ورزشی مجموعه قواعدی است که از نهادها و سازمان‌های ورزشی و یا مرتبط با ورزش، جهت تنظیم رفتارهای مجموعه منابع انسانی در ورزش (ورزشکاران، تماشاگران، نیروهای متخصص مانند مربیان و داوران و همه کارگزاران ورزش) تدوین و در محیط‌های ورزشی اعمال می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل میزان آگاهی‌های حقوقی از شاخص‌های مسئولیت‌های مدنی مدیران در زمینه فعالیت‌های ورزشی در استان فارس در سال 1397بود. پژوهش از نوع تحقیقات زمینه‌ای- پیمایشی بود که به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری کلیه مدیران و اعضای هیئت‌های ورزشی بودند که بر اساس جدول مورگان، 400 نفر به‌عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که به روش آزمون- آزمون مجدد، پایایی آن با ضریب 86/0 تأیید شد. نتایج نشان داد بین میزان آگاهی‌های حقوقی از شاخص‌های مسئولیت مدنی و میزان توانمندی‌های علمی تخصصی مدیران و اعضای هیئت‌های ورزشی ارتباط معنی‌داری وجود دارد همچنین بین دیدگاه زنان و مردان در آگاهی از شاخص‌های مسئولیت‌های مدنی تفاوت معناداری وجود داشت. در خصوص سابقه خدمت نیز بین دیدگاه مدیران تفاوت معناداری وجود داشت. بدین معنا که مدیرانی که دارای سابقه خدمت بالاتر بودند به آگاهی‌های حقوقی اشراف بیشتری داشتند.

کلیدواژه‌ها