تبیین مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق آن با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. Khalili_hl@yahoo.com

2 استادیارگروه حقوق، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): rezasoltani156@gmail.com

3 دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، ایران. (استاد مشاور): dm_jalali@yahoo.com

چکیده

هدف کشورها از ایجاد مناطق آزاد تجاری، ارتباط بیشتر با تجارت بین‌المللی می‌باشد، در واقع کشورها با انگیزه رشد و توسعه اقتصادی و با توجه به منابع محدود داخلی، به دنبال افزایش تعاملات تجاری موجود از طریق ایجاد این مناطق و با اعطای تسهیلات گوناگون به سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشند.امروزه بیشترین حجم تجارت جهانی توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام می‌گیرد و این سازمان با استفاده از موافقت نامه‌های تجاری در موضوعات مختلف به سیاست‌گذاری و وضع مقررات در عرصه تجارت بین‌الملل می‌پردازد، مقررات سازمان تجارت جهانی دربردارنده اصول ثابتی است که اساس بازرگانی بین‌المللی موردنظر این سازمان و ریشه و پایه کلیه موافقت نامه‌های سازمان مذکور می‌باشد. اصولی همچون، آزادسازی تجاری، اصل عدم تبعیض، تجارت منصفانه و شفافیت و قابلیت پیش بینی مقررات موجود. با بررسی مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری ایران و انطباق با اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی، اهداف مناطق آزاد تجاری با سازمان مذکور در راستای افزایش رفاه، اشتغال‌زایی و زندگی بهتر و توسعه اقتصادی هم جهت به نظر می‌رسد، البته مشابهت تمام و کامل میان مقررات مناطق آزاد تجاری و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی وجود ندارد، اما آزادی سرمایه‌گذاری خارجی بدون‌محدودیت در میزانسرمایه‌گذاری،کاهش تشریفات اخذ مجوز، حذف موانع عوارض گمرکی از جمله موارد انطباق مقررات مناطق با اصول حاکم بر سازمان مذکور می‌تواند باشد

کلیدواژه‌ها