حقوق مصرف‌کننده در مرحله پیش قراردادی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران.

2 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نورتهران جنوب، تهران ، ایران.

چکیده

چکیده
حق آگاهی و انتخاب مصرف‌کننده از مهم‌ترین حقوق وی می‌باشد که حمایت از آن در دوره‌ی قبل از انعقاد قرارداد می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک رابطه‌ی حقوقی پایدار و منطبق با مقصود واقعی مصرف کننده باشد. در این مرحله علاوه برتعهد به دادن اطلاعات پیش قراردادی، تبلیغات کالا و خدمات و کارکرد اطلاع رسانی و تمییزدهندگی علایم تجاری به دلیل  نقشی که در ایجاد آگاهی و نیز رغبت مصرف‌کننده دارند می‌توانند زمینه ساز تصمیم آگاهانه‌ی مصرف‌کننده  شوند و در مواردی نیز با انعکاس اموری بر خلاف واقع نقش وارونه‌ای داشته باشند. در نظام حقوقی ایران در خصوص ارائه اطلاعات پیش قرادادی می‌توان بعضی قواعد و مقررات عام کلاسیک را مورد استفاده قرارداد و در بعضی مقررات خاص نیز به تکلیف اطلاع رسانی در این دوران اشاراتی  شده اما تکلیف اطلاع رسانی در این دوران به‌عنوان یک قاعده عمومی پذیرفته نشده است. در زمینه تبلیغات نیز فقدان قوانین جامع و کارآمد با توجه به اقتضائات فعلی از جمله تبلیغ از طریق فضای مجازی به شدت احساس می‌شود. در حقوق انگلستان عقیده سنتی بر عدم لزوم ارئه اطلاعات در دوران پیش قراردادی است. اما امروزه این نظام حقوقی هم تمایل به الزام عرضه کنندگان به افشای اطلاعات در این دوران پیدا کرده است. در مورد نقش علایم تجاری در حقوق مصرف کننده می‌توان هدف ثانویه حمایت از حقوق علایم تجاری را حمایت از حق آگاهی مصرف‌کننده قبل از انتخاب کالا یا خدمت دانست.

کلیدواژه‌ها