تمایزات بنیادین شرکت های تضامنی در حقوق ایران و فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران. (نویسنده مسئول) mhdmontazer@yahoo.com

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش) ghazalzahedi16@gmail.com

3 کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.sali46503@gmail.com

چکیده

چکیده
اولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می­دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی­گردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در نتیجه امکان مراجعه بستانکاران به شرکاء را قبل از انحلال شرکت تحت شرایطی تجویز نموده است. در حالیکه مقنن ایرانی تحت هیچ شرایطی امکان مراجعه بستانکاران شرکت به شرکاء را مادامیکه شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مهیا ننموده است. لذا قانونگذار هیچ راهی برای مراجعه به شرکای شرکت تضامنی تا پایان امر تصفیه و زوال شخصیت حقوقی شرکت باقی نگذاشته است که در واقع این امر را می توان از تمایزات بنیادین نظام حقوقی فرانسه و ایران دانست. در این مقاله دیگر وجوه اختلاف از جمله مسئولیت و اختیارات مدیران و شرایط عزل و نصب مدیران و مجامع و حسابرسان شرکت و در نهایت انحلال شرکت تضامنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها