بررسی ماهیت حقوق انتقال اعتبار اسنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه اسلامی، شیراز، ایران. mr.sahami46@gmail.com

2 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه اسلامی، شیراز، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): masoodreza.ranjbar@gmail.com

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه اسلامی، شیراز، ایران. (استاد مشاور): askari@yahoo.com

4 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه اسلامی، شیراز، ایران. (استاد مشاور): Reza@yahoo.com

چکیده

چکیده
بر اساس مقررات مرتبط، اعتبار اسنادی پس از گشایش، تحت شرایطی قابلیت انتقال از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم را دارد. این انتقال آغازی بر دگرگونی ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی است. نظر به اینکه اعتبار اسنادی در حقوق ما سابقه‌ی طولانی ندارد از این رو باید از طریق مقایسه‌ی انتقال اعتبار اسنادی با تأسیس‌های حقوقی مشابه که در خصوص موضوع در حقوق ما وجود دارد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی تبیین گردد. برای بررسی، چهار تأسیس حقوقی: انتقال اسنادی تجاری، انتقال طلب، انتقال قرارداد و تبدیل تعهد که مشابهت بیشتری با انتقال اعتبار اسنادی دارند مورد مقایسه قرار گرفته‌اند تا با بررسی مغایرت‌ها و مشابهت‌های آنها با انتقال اعتبار اسنادی ماهیت حقوقی این انتقال روشن گردد. پس از مقایسه نتیجه‌ی حاصله این است نهاد تبدیل تعهد قابلیت بیشتری برای تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اسنادی دارد. چرا که آنچه در گشایش اعتبار اسنادی نمود بیشتری دارد تعهد ایجاد شده برای ذی‌نفع اول است چرا که حقوق ناشی از اعتبار اسنادی در صورت انجام تعهدات نصیب ذی‌نفع خواهد شد. با انتقال، تعهدات ایجاد شده طی گشایش اعتبار اسنادی از ذی‌نفع اول به ذی‌نفع دوم انتقال می‌یابد.

کلیدواژه‌ها