بررسی تحلیلی گفتمان، ذهنیت و قدرت در جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. farzaneh.vahed@yahoo.com

2 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران (نویسنده مسئول): smozami@ut.ac.ir

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران. tahmoores_b@yahoo.com

4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. sheikholeslami@mashdiau.ac.ir

چکیده

جرم شناسان فمینیسم با توجه به حذف زنان از مطالعات جرم‌شناسی جریان غالب، در هر نحله از این مکتب به‌نوعی به تحلیل موضوع جرم پرداخته‌اند. باوجود دستاوردهای برابر طلبانِ جنسیتی در اصلاح قوانین در سال‌های اخیر همچنان تفاوتی عمیق و نوعی نابرابری در مسئله‌ی جرم برای زنان وجود دارد. جرم شناسان فمینیسم پست‌مدرن، دلیل بزهکاری و بزه دیدگی زنان را در تجمع قدرت، ذهنیت و قدرت در جامعه‌ی مردسالار می‌دانند. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهومی از مؤلفه‌های فوق به بررسی آن در ایجاد نابرابری در مسائل مربوط به جرم پرداخته می‌شود. نوع پژوهش پیش رو کاربردی- توسعه‌ای است و به بررسی نظریات بنیادین پرداخته‌شده است و بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. برای نیل به اهداف پژوهش از متد کیفی و تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و تحلیل و بررسی اسناد و مطالعات کتاب‌خانه‌ای استفاده‌شده است. جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن برخلاف دوران پیش از مدرن انقیاد زنان را از نه از طریق قهر و غلبه بلکه از راه ایجاد گفتمان‌های مردسالاری می‌داند که موجب ایجاد نابرابری در بزهکاری و بزه دیدگی زنان و به حاشیه راندن یا حذف گفتمان‌های زنان می‌شود و راه رهایی از تبعیض علیه زنان را در ایجاد گفتمان‌های جانشین می‌داند.جرم شناسان فمینیسم با توجه به حذف زنان از مطالعات جرم‌شناسی جریان غالب، در هر نحله از این مکتب به‌نوعی به تحلیل موضوع جرم پرداخته‌اند. باوجود دستاوردهای برابر طلبانِ جنسیتی در اصلاح قوانین در سال‌های اخیر همچنان تفاوتی عمیق و نوعی نابرابری در مسئله‌ی جرم برای زنان وجود دارد. جرم شناسان فمینیسم پست‌مدرن، دلیل بزهکاری و بزه دیدگی زنان را در تجمع قدرت، ذهنیت و قدرت در جامعه‌ی مردسالار می‌دانند. در این پژوهش ضمن واکاوی مفهومی از مؤلفه‌های فوق به بررسی آن در ایجاد نابرابری در مسائل مربوط به جرم پرداخته می‌شود. نوع پژوهش پیش رو کاربردی- توسعه‌ای است و به بررسی نظریات بنیادین پرداخته‌شده است و بر مبنای روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است. برای نیل به اهداف پژوهش از متد کیفی و تحلیل محتوایی، تحلیل گفتمان و تحلیل و بررسی اسناد و مطالعات کتاب‌خانه‌ای استفاده‌شده است. جرم‌شناسی فمینیسم پست‌مدرن برخلاف دوران پیش از مدرن انقیاد زنان را از نه از طریق قهر و غلبه بلکه از راه ایجاد گفتمان‌های مردسالاری می‌داند که موجب ایجاد نابرابری در بزهکاری و بزه دیدگی زنان و به حاشیه راندن یا حذف گفتمان‌های زنان می‌شود و راه رهایی از تبعیض علیه زنان را در ایجاد گفتمان‌های جانشین می‌داند.

کلیدواژه‌ها