بررسی رکن روانی جنایات بین‌المللی در پرتو آراء دیوان کیفری بین المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. arefrashnudi@gmail.com

2 استاد، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): m-ardebili@sbu.ac.ir

3 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (استاد مشاور): m_mahdavisabet@srbiau.ac.ir

4 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. (استاد مشاور): housein_aghaei@yahoo.com

چکیده

در حوزه حقوق کیفری بین­الملل، رکن روانی اگرچه بعنوان مهم­ترین عامل در تحقق مسئولیت کیفری است، اما همواره در دادگاه­های کیفری بین­المللی موضوع تفاسیر مختلف و با چالش­های اساسی روبرو بوده، یکی از علل عمده این امر، عدم تعریف این موضوع در اساسنامه­های دادگاه­های کیفری بین‌المللی بوده است، از این رو تدوین کنندگان اساسنامه رم  برای پایان بخشیدن به این چالش­ها در ماده ۳۰ اساسنامه رکن روانی را پیش­بینی نمودند، اما هنوز به دلیل استفاده از عبارات مبهم در تعریف رکن­روانی یکی از پیچیده­ترین حوزه­های حقوق­ کیفری محسوب می­گردد، از جمله این چالش­ها تفسیر گستره این ماده پیرامون سوء­نیت است،که برخی آن را شامل سه دسته (سوءنیت مستقیم درجه اول، دوم و احتمالی) می­دانند، و برخی سوءنیت را محدود به دو نوع اول می­دانند، و در عمل نیز دیوان کیفری بین­الملل­ در برخورد با این موضوع، رویه دوگانه اتخاذ نموده است. از این رو در این پژوهش با توجه به آراء صادره از دیوان­کیفری بین­المللی، به صورت توصیفی - تحلیلی این موضوعات بررسی و دستاورد­های این مقاله شامل مشخص نمودن،مفهوم قصد و درجات مختلف آن، جایگاه سوء­نیت ­احتمالیو بی­احتیاطی در چارچوب ماده۳۰ اساسنامهرم، درجهت حل چالش­های موجود در رکن روانی جنایات بین­المللی می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها