قالب حقوقی اقسام واگذاری قرارداد با نگرشی بر دیدگاه‌های قضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات، تهران، ایران. amirabbas_kavoosi@yahoo.com

2 دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، استاد مدعو گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی. (نویسنده مسئول و استاد راهنما): hbadini@ut.ac.ir

3 استاد گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. استاد مدعو گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی. (استاد مشاور): naalmasilaw@gmail.com

چکیده

واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات قراردادی به شخص ثالث و جانشینی ثالث به جای طرف قرارداد است. در بررسی مصادیق عملی موجود، این انتقال گاه به حکم قانون به وقوع می­پیوندد؛ گاهی در پی انعقاد یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع و به عنوان یک اثر قهری اتفاق می­افتد؛ در بعضی مواقع یک واقعه حقوقی مثل مرگ باعث واگذاری برخی قراردادها به ورثه می­شود؛ واگذاری قرارداد گاه در نتیجه تصمیم مرجع قضایی است. با این حال اغلب، واگذاری قرارداد در قالب یک عقد مستقل و با به وقوع می­پیوندد؛ این نوع واگذاری خود عقد معین نیست بلکه یک عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی خواهد بود. برخی نویسندگان آن را عقد معین صلح تلقی کرده­اند، که به دلیل مقتضای وسیع عقد صلح و نزدیکی آن به عقد نامعین است. در رویه محاکم و اسناد بین­المللی نیز واگذاری قرارداد در قواعد عمومی قراردادها مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها