نقش دین در تغییرات اجتماعی از طریق وقوع جرم (با تاکید بر نقش اسلام در وقوع جرایم تروریستی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جزا و جرم‏شناسی، دانشکده حقوق الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. nouroozk@gmail.com

چکیده

اسلام به عنون یک دین آسمانی امروزه به شدت در معرض اتهامات تروریستی قرار دارد. بر اساس اتهامات مطرح شده، با توجه به این ادعا که بیشترین اقدامات تروریستی را افرادی مسلمان مرتکب می‏شوند، میان اندیشه‏های اسلامی و اقدامات تروریستی یک ارتباط مستقیم وجود دارد. در این پژوهش که به گونه‏ای تحلیلی با استفاده از اطلاعات موجود از گروه‏های تروریستی صورت گرفته است، نشان خواهیم داد که واقعیت‏های موجود درباره گروه‏های تروریستی غیر از آن چیزی است که ادعا می‏شود و از سوی دیگر مبنای شکل‏گیری اندیشه‏های دینی به طور کامل مغایر با اقدامات خشونت آمیز تروریستی است. اقدامات تروریستی همواره با انگیزه‏های سیاسی تقویت می‏شوند و در موارد خشونت‏های دینی، اندیشه‏های دینی تنها ابزاری برای نیل به اهداف سیاسی هستند؛ خواه اینکه برای پیشبرد اهداف سیاسی مورد استفاده قرار بگیرند یا آنکه زمینه‏ای را برای تقویت قدرت سیاسی از طریق اعمال خشونت بر اندیشه‏های دینی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها