چالش‌های مراکز مراقبت بعد از خروج در پیشگیری از تکرار بزهکاری توسط مددجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. ghalavandd.law@gmail.com

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران (نویسنده مسئول): Dr.gh.masood@gmail.com

3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران. mohsen.shekarchi@gmail.com

چکیده

با افزایش نرخ بزهکاری و افزایش تعداد زندانیان، مرحله پساکیفری در راستای بازپروری مجرمان موردتوجه قرار گرفت. به‌طورکلی پیشگیری از تکرار جرم و لزوم حمایت از اقشار آسیب‌دیده، اتخاذ تدابیر مراقبت بعد از اعمال کیفر بر مجرمان را توجیه می‌نماید. هدف از این پژوهش، بررسی آسیب‌شناسی سیاست‌های مرکز مراقبت بعد از خروج درزمینه پیشگیری از تکرار بزهکاری می­باشد. سؤال اساسی تحقیق حاضر، این است که آیا مرکز مراقبت بعد از خروج به کیفیتی که در ایران ایجادشده است، بر عدم بازگشت مددجویان به زندان مؤثر است؟ حال در پژوهش حاضر، با روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، سیاست‌های مرکز مراقبت بعد از خروج را مورد امعان‌نظر قرار داده و این نتیجه حاصل شد که ارتباط صمیمانه مددجویان با مددکاران، هم در دوران نگهداری در کانون و هم پس از آن، مددجویان را در تشکیل زندگی اجتماعی سالم کمک کرده و می‌تواند موجب عدم بازگشت آن‌ها به کانون اصلاح و تربیت باشد؛ اما در حال حاضر به عللی ازجمله مشکلات مالی و متعاقب آن، تخصیص ندادن بودجه به این مرکز، این نهاد بیش‌ازپیش ضعیف شده و نمی‌تواند پاسخگوی جمعیت زیاد زندانیان و سامان بخشیدن به زندگی آنان، پس از خروج از زندان باشد؛ بنابراین این نهاد، برای انجام وظایف خود، نیازمند حمایت و توجه بیشتر از سوی دولت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها