بررسی نقش زیست بوم در ارتکاب جرایم مواد مخدر شهرستان اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین، خمین، ایران. s.golkhandan@gmail.com

چکیده

مطالعه بین زیست بوم و ارتکاب جرم، موضوعی ممتاز در جامعه‏شناسی است. بین ویژگی‏های زیست بوم و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد؛ به گونه‏ای که می‏تواند فرصت‏های جرم را فراهم نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با طرح سه فرضیه در خصوص رابطه بین ارتکاب جرایم مواد مخدر و ویژگی‏های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی زیست بوم، و پایداری وصف جرم خیزی زیست بوم با وجود جا به جایی جمعیت در هجده محله شهرستان اراک این نتیجه به دست آمد که بین ارتکاب جرایم مواد مخدر و ویژگی‏های کالبدی زیست بوم (میزان روشنایی و میزان راه‏های دسترسی زیست بوم) و ویژگی اقتصادی (فقر و موقعیت اقتصادی پایین) و اجتماعی (بیکاری) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین علیرغم جا به جایی جمعیت در محله‏های دارای نرخ بالای جرم تغییری در نرخ و تمرکز جرم صورت نمی‏گیرد.

کلیدواژه‌ها