بررسی تطبیقی مجازات قتل در نظام کیفری یهود و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی، گروه فقه و حقوق، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران. (نویسنده مسئول):. a.rabbani110@yahoo.com

2 استادیار و عضو هیات علمی، گروه حقوق جزا و جرم‏شناسی، واحد اسلام شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران. alirezamillani@yahoo.com

چکیده

از اهم مسائل حقوقی دو مذهب یهود و امامیه مباحث کیفری و بزه شناسی می‏باشد، مهم‏ترین بزه نیز در میان جرائم، قتل است. لذا این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه تطبیقی مجازات قتل، شرایط و کیفیت اجرای آن در دو مذهب مذکور بپردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر چه اثبات عمدی بودن قتل بر اساس حقوق یهودی مشکل‏تر از فقه امامیه می‏نماید اما در حقوق یهودی همین مقدار که مطلق جرم قتل (عمدی و غیرعمدی) اثبات گردد، مجازات آن منحصرا سلب حیات خواهد بود و مجازات‏های دیگر به منزله استثنا از این حکم می‏باشد. در ناحیه شرایط نیز تفاوت‏های متعددی در حقوق کیفری دو مذهب وجود دارد.

کلیدواژه‌ها