رژیم بین‌المللی حقوق هوانوردی؛ بایدها و نبایدها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی قشم، ایران. Email: ab.fars@yahoo.com

2 استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران (نویسنده مسؤول): Email: mirabbasi@ut.ac.ir

3 استاد دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران: Email: Eza47@yahoo.com

چکیده

هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی می‌باشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بین‌الملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه «حاکمیت» در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دولت‌ها در قبال اقدامات خود که تعبیر به «مسؤولیت بین‌المللی» می‌شود؛ شامل ساز و کارهای جبرانی است، که «تعهدات بین‌المللی» را به دنبال دارد. حقوق بین‌الملل هوانوردی، شامل تعهدات بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به رعایت آنها هستند. الزامات دولت‌ها شامل؛ «تعهدات حاکمیتی از قبیل تعهد به همکاری و قانون‌گذاری» (بایدها) و «تعهد به ترک اعمال ممنوعه و ممانعت و برخورد با نقض‌کنندگان مقررات» (نبایدها) است. اینکه، مسؤولیت مدنی، پذیرش و تعهد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند در کنار افعال نظارتی سازمان‌های هواپیمایی کشوری، ایمنی و امنیت خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را ارتقای دهد؟ هدف نویسنده  از طرح مسائل و مباحث مقاله پیش‌ روست.
هر رژیم حقوقی، مجموعه‌ای هدفمند، سیستماتیک و دارای وحدت ذاتی می‌باشد. در رژیم حقوقی ملی، دولت و در حقوق بین‌الملل، سازمان ملل متحد محور رژیم حقوق بین‌الملل است. دولت‌ها به دلیل جایگاه ویژه «حاکمیت» در صورت نقض تعهدات بین‌المللی، دارای مسؤولیت بین‌المللی هستند. مسؤولیت دولت‌ها در قبال اقدامات خود که تعبیر به «مسؤولیت بین‌المللی» می‌شود؛ شامل ساز و کارهای جبرانی است، که «تعهدات بین‌المللی» را به دنبال دارد. حقوق بین‌الملل هوانوردی، شامل تعهدات بین‌المللی است که دولت‌ها متعهد به رعایت آنها هستند. الزامات دولت‌ها شامل؛ «تعهدات حاکمیتی از قبیل تعهد به همکاری و قانون‌گذاری» (بایدها) و «تعهد به ترک اعمال ممنوعه و ممانعت و برخورد با نقض‌کنندگان مقررات» (نبایدها) است. اینکه، مسؤولیت مدنی، پذیرش و تعهد به معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی چگونه می‌تواند در کنار افعال نظارتی سازمان‌های هواپیمایی کشوری، ایمنی و امنیت خطوط هوایی و فرودگاه‌ها را ارتقای دهد؟ هدف نویسنده  از طرح مسائل و مباحث مقاله پیش‌ روست.

کلیدواژه‌ها