دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‏الملل و نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‏ الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه، آزاد اسلامی، تهران، ایران. kh_akrami@yahoo.com

2 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (استاد راهنما و نویسنده مسئول): hodaghafari@yahoo.com

3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. (استاد مشاور): vrostami@ut.ac.ir

4 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. (استاد مشاور): msa_rezaei@yahoo.com

چکیده

مجمع‏عمومی سازمان ‏ملل‏متحد قطعنامه‏ی غیرالزام‏آوری در سال 2016 در رابطه با «ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت» را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن­آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می­گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را میتوان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین­الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می­توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل­های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک  فناوری به یک حق بشری تبدیل می­کند. با این­حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین‏المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد.

کلیدواژه‌ها