تاثیر شرط عدم مسئولیت بر معافیت بانک‏ها در اعتبارات اسنادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات متحده عربی m.r.bagheri833@gmail.com

2 استادیار، گروه حقوق، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول): jafar.jamali@gmail.com

3 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. dr.alizare@gmail.com

چکیده

با توجه به اهمیت و کاربرد این شرط در قراردادهای بانکی و تاثیر آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانک‏ها، بررسی مفهوم، آثار و دامنه و امکان یا عدم امکان استناد به این شرط ضروری است. سوال این است که با توجه به ید امانی بانک، چنین شرطی الزام آور، شناخته می‏شود؟ چگونگی جمع آن با وظایف امانی و تعهد ذاتی بانک‏ها مبنی بر رعایت مصلحت مشتری نیز ابهامی است که راجع به آن تحقیق جامع و مستقلی انجام نشده و در عین حال، پاسخ آن در تحقق مسئولیت یا معافیت بانک‏ها و حقوق مشتری، موثر است. مبهم ماندن این شرط و تحمیلی بودن آن قابل انتقاد و زمینه ساز طرح دعاوی متعدد است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری مطالب، کتابخانه‏ای است. با عنایت به مبنای مسئولیت مدنی بانک‏ها، در هر مورد که شرط مذکور با وظیفه امانی و تعهد ذاتی بانک‏ها در بررسی اسناد و پرداخت وجه اعتبار، تعارض داشته باشد، در عدم توجه به این شرط و عدول از آن نباید تردید نمود و شرط مذکور نمی‏تواند مستندی برای نقض یا عدم توجه تعهد، به بانک و معافیت از مسئولیت باشد و با توجه به تعدد بانک‏ها و رقابت برای تحصیل کارمزد گشایش اعتبار، نمی‏توان با اندیشه‏های سنتی مبنی بر عدم استقبال بانک‏ها و کندی تجارت، مسئولیت مشتری را بیشتر نمود.

کلیدواژه‌ها