ایران و عراق جدید: چالش ها و فرصت های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

نویسندة مقاله سعی دارد تا با توجه به تغییر و تحولات اخیر در عراق و روی کار
آمدن قریب الوقوع حکومتی جدید در این کشور، فرصت ها و چالش های وضعیت فوق را در
خصوص منافع ملی ایران بررسی نماید. سؤال اصلی در این تحقیق این است که با توجه
به اینکه عراق همواره رقیب استراتژیک و تهدیدی امنیتی برای ایران بوده است، حضور
چه نوع حکومتی در بغداد می تواند منافع ملی ایران را تأمین نماید؟ این مقاله متشکل
از ۳ بخش می باشد: بخش اول دیدگاه های ایرانی در برخورد با عراق را مورد بررسی
قرار می دهد و در بخش های دوم و سوم عناصر پایدار در روابط ایران و عراق و چالش های
پیش رو مورد مطالعه قرار می گیرد. در پایان، نویسنده به این نتیجه می رسد که دو کشور
می توانند روابط خود را از مرحلة استمرار تعارضات و تهدید منافع یکدیگر خارج کرده، به
سوی رقابت سازنده و همکاری در چارچوب منافع مشترک هدایت کنند و این بیش از هر
چیز به برداشتن گام اول توسط دولت جدید عراق بستگی دارد.

کلیدواژه‌ها