جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

بافروپاشیشوروی وتشدیدپروسةجهانیشدن،زمینةمناسبی برایآنچهدیوید هلد "دموکراسی جهان وطنی " مینامد فراهم شده است. بدینترتیب با گسترش جامعة مدنی جهانی و افزایش شمار حکومتهای دموکراتیک، حقوق بشر اهمیت و جایگاه والایی
یافته است. اهمیت حقوق بشر تا بدانجاست که بیشتر نظریهپردازان سیاسی، بخشی از
نظریات خود را به واکاوی یا ارائة راهکارهای جدید در این خصوص اختصاص دادها ند.
برلین نیز به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی  اخلاقی معاصر در این زمینه به
اظهارنظر پرداخته است. اما دیدگاه وی برخلاف امر معمول سنخیتی با عرف معمول در
حقوق بشر ندارد. برلین برخلاف لیبرالیستهای سنتی (از کلاسیک تا نولیبرال) قرائتی
جدید از حقوق طبیعی و فطری که به اعتقاد کلاسیک ها لایتغیر است و سرچشمة حقوق
بشر میب اشد، ارائه میکند. نویسنده مقاله سعی دارد با استفاده از پلورالیسم ارزشی
برلین به تبیین حقوق بشر از دیدگاه وی بپردازد. سوالی که نویسنده به دنبال پاسخگویی
به آن است به این قرار است که: در فرآیند تحول گفتمانی لیبرالیسم سنتی به لیبرالیسم
آگونیستی، پلورالیسم ارزشی برلین تا چه اندازه حقوق بشر را متحول میکند؟

کلیدواژه‌ها