مداخلات بشر دوستانه یک جانبه و حقوق بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

تحولات سریع جامعه بین المللی در دهه ۱۹۹۰ مسائل و پرسش های متعددی را
در عرصه های مختلف به وجود آورد. یکی از نقاط عطف این تحولات بهانه بشر دوستانه
سازمان ناتو و مداخله یک جانبه اش در کوزوو بود که مخالفان و موافقان متعددی را در
جامعه بین المللی ایجاد کرد. این مقاله به بحث دربارة مشروعیت مداخله بشردوستانه با
تأکید بر چالش های حقوقی و اخلاقی با اقدام یک جانبه در جامعه دولت ها می پردازد. نویسنده
سعی در پاسخ به این پرسش دارد که آیا اجازه سازمان ملل متحد شرط اساسی مداخله
بشردوستانه است و اگر چنین می باشد رابطه مناسب و شایسته میان شورای امنیت
و مجمع عمومی چیست؟ این مقاله ابتدا به چگونگی برخورد حقوق بین الملل و روابط
بین الملل با اقدام یک جانبه می پردازد و در ادامه به طور مفصل موارد جایگزین حقوقی
و اخلاقی اقدام ناتو در کوزوو را، در سه تفسیر ذیل، مورد بررسی قرار می دهد: اول اینکه
این مداخله غیرقانونی است و تهدیدی برای نظم بین المللی محسوب می شود. دوم، از
نظر حقوقی قابل توجیه نیست، اما از نظر اخلاقی قابل اثبات است. سوم اینکه این مداخله
نقطه عطفی در توسعه قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی است که مداخلات بشردوستانه
یک جانبه را مجاز می داند.

کلیدواژه‌ها