امضاء الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از موضوعات مهم در باب بررسی تشکیل قراردادهای الکترونیکی به معنی قراردادهایی که با استفاده از وسائط الکترونیکی مختلف همچون تلفن، تلگرام، نمابر، در محیط شبکه و یا با استفاده از ایمیل منعقد می‌شوند، موضوع امضای الکترونیکی است درواقع اسناد الکترونیکی و به خصوص قراردادهای الکترونیکی با امضاء کامل شده و قابلیت انتساب پیدا می‌کنند، مقایسه‌ی امضای سنتی با امضای الکترونیکی به برداشتی بهتر از این موضوع کمک می‌کند، این بحث هم از جهت حمایت از حقوق قراردادی فرستنده‌ی داده پیام و هم مخاطب آن اهمیت پیدا می‌کند، بعبارت دیگر اعتقاد به تشکیل و یا عدم تشکیل قراردادی که با استفاده از وسائط الکترونیکی منعقد می‌گردد و متعاقباً استقرار حقوق و تعهدات متقابل طرفین، بطور اساسی بر این سؤال محوری متمرکز است که آیا انتساب داده پیام به فرستنده‌ی آن محرز است یا خیر؟ ایده‌ی داده پیام مطمئن و یا امضای مطمئن و همچنین پیشنهاد نهاد و مرجع گواهی و تصدیق بر این اساس متمرکز است که تا حد امکان از هرگونه تردید و خلل در اعتبار انتساب داده پیام پرهیز شود.

کلیدواژه‌ها