گفتمان مشروطیت و تاثیر آن بر روابط خارجی ایران (1299 - 1285)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

بایگانی­ها،احکاموپرونده­هایگفتمانمشروطیتنشانمی­دهدکهدالمرکزیدراینگفتمانعبارتبوداز «استبداد»ودال­هایمسلطدیگرحولایندالمرکزی،همهمسائلمربوطبهامورداخلیایرانازجملهعدالت،حقوقرعیت (شهروندی)؛وقانونبودند. اینگفتماندوپیامدپیش­بینینشدهدربعدروابطخارجیایرانداشت: اولاین­کهپیروزیانقلابمشروطهدرایراندرعملموجبتضعیفحکومتمرکزیودرنتیجهگسترشوتقویتحکومت­هایمحلیدرایرانگردید،ودومگفتمانمشروطیتحولمحوردال­هایمربوطبهامورداخلیبودودرخصوصسیاستخارجیونوعروابطباقدرتهایبزرگ،دانشوآگاهیخاصیتولیدنکرد. نهایتاًمجموعهعواملزمینهوشرایطبرایبسطبیشترسلطهقدرت­هایخارجیدرایرانرافراهمآورد.

کلیدواژه‌ها