پست مدرنیسم در روابط بین الملل

نویسندگان

ندارد

چکیده

پست مدرنیست ها در سپهر روابط بین الملل بر این باورند که می توان قرائت های مختلف و متکثری را از این رشته
و سوژه ها و ابژه های آن، مطرح نمود. از منظرگاه آنان مفاهیم اساسی و ازلی نظریه های کلاسیک روابط بین الملل
فروریخته و قطعیت و شمول خود را از دست داده اند. در این قرائت جدید، چیزی که در گذشته و پیش از این در
متن بوده، می تواند به حاشیه رانده شوند و آن مفاهیم و موضوعاتی که حاشیه ای تلقی می شدند، می توانند در متن
مطالعات بین المللی قرار گیرند. هدف اصلی حملات پست مدرنیست هایی چون دردرین، اشلی، واکر، دیوتاک و مانند
اینان، مسئل هسازی و پیافکنی مفرو ض ها و انگاره های بنیادین نظریه روابط بین الملل می باشد، پنداش تهایی که
مدعی نشان دادن واقعیت در عرصه بین المللی و شناخت آن از طریق روش و ابزارهای پوزیتیویستی است.
این نوشتار به چهار بخش اصلی تقسیم شده است: بخش نخست به رابطه بین قدرت و دانش در روابط بین الملل
می پردازد. بخش دوم فشرده ای از راهبردهای متنی به کار رفته در رو کیردهای پس تمدرن در مطالعه روابط بین الملل
را به بحث می نشیند. بخش سوم در این باب است که چگونه پست مدرنیسم با دولت مرتبط می شود و بخش پایانی
این نوشتار چکیده ای از جهت گیری اخلاقی پست مدرنیسم را شرح می دهد.

کلیدواژه‌ها