نئولیبرالیسم و همگرایی جهانی

نویسندگان

ندارد

چکیده

پس از رکود اقتصادی دهه 1970 ، الگوی جدیدی ب هنام نئولیبرالیسم با ت یکه بر اصول لیبرالیسم کلاسیک، راهکار
جدیدی در مورد شیو ههایی در اقتصاد سیاسی ارائه نمود که با تأ یکد بر گشودن راه برای تحقق آزاد یهای کارآفرینانه
و مهار تهای فردی در چارچوبی نهادی که از ویژگ یهای آن حمایت از حقوق مال یکت خصوصی قدرتمند، بازارهای
آزاد همراه با دولتی حداقل که وظیفه آن در جهت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادی مناسب با عملکرد آن الگو بود را
ب هعنوان ابزاری کارآمد مورد توجه قرار داد. این تفکر که در پاسخ ب هناکارآمدی دولت رفاه و شرایط ب هوجود آمد های
همچون بحران اقتصادی ب هوقوع پیوست، خود موجبات شک لگیری انواع جدیدی از ارتباطات در سطوح مختلف و
گسترش همکاری میان کشورهای بلوک غرب گردید که با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ساب ق، جهان شاهد
دگرگونی و تحول در روابط میان کشورهای جهان و توسعه این قبیل همکار یها از جمله میان کشورهای رها شده
از کمونیسم م یباشد. در این راستا مقاله حاضر بر آن است که با توجه ب هتحولات ب هوجود آمده متأثر از نئولیبرالیسم
در نظام بی نالملل از دهه 1980 تاکنون و مؤلف ههای مورد تأ یکد آن، میزان ارتباط و تأثیرگذاری این جریان را با
گسترش و پیدایش انواع نوین همکاری میان کشورها در حوز ههای مختلف که ب هسمت افزایش همگرایی جهانی در
حرکت م یباشد، مورد بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها