بررسی تئوریک نقش طبقه متوسط جدید در تحقق گذار به دموکراسی در جنبش ملی نفت

نویسندگان

ندارد

چکیده

ب هطور کلی، پایگاه اجتماعی، کنشگران و گفتمان دموکراس یخواه حاکم در جنبش ملی نفت در اختیار طبقه متوسط
جدید بود. در جنبش مزبور، طبقه متوسط جدید زمینه ساختاری یا پایگاه اجتماعی اصلی گذار بود که در شرایط خاص تاریخی (32-1328) که در حوزه سیاست، الگوی مناسبات میان کنشگران سیاسی حاکم جهت گذار به دموکراسی مساعد بود برای تحقق آن اقدام ورزید. در این سا لها طبقه متوسط جدید از طریق تأسیس جبهه ملی و به دست گرفتن قدرت دولتی توانست مراحل اول و دوم فرایند گذار را که «شکست اقتدارگرایان» و «تقویت نهادهای دموکراتیک» بود، محقق نماید، ل کین ب هدلیل مواجه شدن با چال شها و موانع گوناگون نتوانست سومین مرحله آن را که «تح یکم و تثبیت نهادهای دموکراتیک» بود به انجام رساند؛ در نتیجه، فرایند دموکراتیزاسیون ب هصورت کامل طی نشد و متعاقب آن «اقتدارگرایی» مجددا ویژگی نظام سیاسی حاکم بر جامعه ایران گردید.

کلیدواژه‌ها