تأملی بر مفهوم حق بر توسعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعه
در چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر، ارایه نما ییم. اساس استدلال ما، متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محور
به توسعه م یباشد. از اینرو، ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم در اسناد و آرای بین المللی، به
تجزیه و تحلیل آن در قالبی نو و با محوریت حقوق بشر و آزاد یهای اساسی پرداختیم. تب یین درونمای ه، محتوا و
عناصر سازنده حق بر توسعه به همراه تحلیل مؤلف ههای مفهومی آن نظیر توسعه ب همثابه فرایند، توسعه ب همثابه
بُرداری از ح قها و حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی، از جمله مسائل مهمی هستند که به تفصیل مورد بحث و
بررسی قرار گرفت هاند.

کلیدواژه‌ها