فهم دولت ملت در نظری ههای روابط بی نالملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

این مقاله در پی آن است که ب هبررسی فه مهای مختلف از دولت  ملت در نظری ههای روابط بی نالملل بپردازد. با توجه
ب همطالعه نظری ههای مختلف روابط بی نالملل و شناخت قوت و ضع فهای هرکدام در ارایه فهمی مناسب از دولت  ملت،
این مقاله تلاش میک‌ند با وارد کردن دوباره مضمون مهم نظم و تقسیم آن ب هنظم در دولت و نظم بین دولت، ب هفهم
مناس بتری از چگونگی ساخته شدن و تحول دولت در روابط بی نالملل دست یابد. برای دستیابی ب هچنین فهمی، این مقاله
بر ضرورت نزدیک ساختن نظریه سیاسی ب هنظریه روابط بی نالملل تأکید و سعی میک‌ند حداقل الگویی اولیه برای جستار
فکری پردامن هتر برای فهم دقی قتر چرایی، چیستی و چگونگی )ظهور، تحول و تکامل و عملکرد( دولت  ملت ارایه کند.
این تلاش فکری ثابت میک‌ند که بحث دولت  ملت از زوایای مختلف ب هویژه بحث چگونگی ظهور، تحول و تکامل آن
)دولت  مل تسازی( را نم یتوان در مطالعات روابط بی نالملل مورد غفلت قرار داد، زیرا چنین غفلتی موجب فهم ناتمام و
ناقص روابط بی نالملل و خصوصاً مهمترین و محور یترین بازیگر آن م یشود.
در واقع انگیزه اصلی برای چنین تلاشی، مشاهده ضعف مطالعاتی و نیز فکری شدیدی است که در مورد بحث دولت و
ملت در روابط بی نالملل وجود دارد. اگرچه نظری ههای روابط بی نالملل در کل دولت  ملت را ب هعنوان بازیگر اصلی و محوری
در کانون توجه خود قرار داد هاند، ولی در کل تصویر بسیار ساده، ابتدایی و ناقصی از دولت  ملت ارایه م یشود.

کلیدواژه‌ها