حکوم تمداری جهانی و تکامل رو کیرد همکاری در سیاست بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

این نوشتار در صدد است تا با بررسی دیدگاه های نظری روابط بی نالمللی در خصوص همکار یه ا، ب هتعریف
حکوم تمداری جهانی بپردازد. حکوم تمداری جهانی در بستر نهادگرایی بی نالمللی تلاش م ینماید تا ب هعنوان یک
فرآیند ب همدیریت امور بی نالمللی بپردازد. در این خصوص و پیرامون مبحث همکار یها، این مقاله کوشش نموده تا
در پاسخ ب هاین پرسش که آیا تکامل همکار یهای بی نالمللی یک تحول پارادایمیک تلقی م یگرد د، مفهوم پارادایم
را فراتر از بحث همکار یها دانسته و لذا حکوم تمداری جهانی تنها ب هتمایل کشورها در تکامل همکار یها اشاره
م ینماید و نه ب هعنوان یک الگوی غالب در روابط بی نالملل.

کلیدواژه‌ها