مطالعه عمومی زیر ساخت کلید عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی به عنوان واحدهایی که امر ارایه خدمات صدور امضای الکترونیکی  را بر عهده می گیرند، بر اساس تجویز آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون مذکور در حال تأسیس و شکل گیری است. دفاتر مذکور بر مبنای زیر ساخت کلید عمومی که در اقع مهندسی امنیت مبادله اطلاعات در محیط غیر ایمن اینترنت است، اقدام به صدور گواهی الکترونیکی می کنند. عملکرد زیر ساخت کلید عمومی مبتنی بر روابط اجزای مختلف آن شکل می‌گیرد.
در این مقاله به بررسی چهارچوب زیر ساخت کلید عمومی به عنوان ابزار احراز هویت و تصدیق تمامیت و صحت پیغام در محیط الکترونیکی و بخصوص اینترنت پرداخته می‌شود، همچنین ماهیت، اجزا و عملکرد تکنیکی زیر ساخت کلید عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد، بدین نحو که ابتدا مفهوم زیر ساخت کلید عمومی سپس اجزا و در ادامه عملکرد تکنیکی زیر ساخت کلید عمومی مورد توجه قرار می‌گیرد. نتایج کلی تحقیق بیانگر آن است که با تکیه بر عملکرد تکنیکی زیر ساخت کلید عمومی، امضای الکترونیکی قابل اطمینان شکل می‌گیرد که افزایش سطح اعتماد و اطمینان کاربران در محیط غیر ایمن الکترونیکی و تضمین امنیت ارتباطی آنان بر روی شبکه های اینترنتی و حفظ محرمانگی پیغام را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها