امنیت نوین؛ مفهومی بیناپارادایمی «مطالعه موردی؛ رویکرد امنیتی ایالات متحده آمریکا پس از جنگ سرد»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این مقاله با بررسی گفتمانی، تاریخی، تحلیلی و پارادایمی مفهوم امنیت به دنبال آشکار کردن بخش‌های پنهان این مفهوم در روابط بین‌الملل هستیم و با ارایه توضیحات مبسوطی از تحولات مفهوم امنیت در دوران قبل و بعد از جنگ سرد، تحول نگرش تاریخی-تحلیلی به مفهوم امنیت از امنیت ملی تا امنیت بین‌المللی را بررسی کرده‌ایم. از سوی دیگر، با نگاهی جزء‌نگرانه به تحول پارادایمی امنیت (رئالیسم، لیبرالیسم، سازه‌انگاری) سعی در تئوریزه کردن عینی و ذهنی امنیت نمودیم، در این میان کوشیدیم که این تحول مفهومی امنیت را در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نمایان سازیم. در تحلیل نهایی، نتیجه‌ای جز این بر ما میسر نگشت که جهت تجزیه و تحلیل مفهوم امنیت در حال حاضر با توجه به گستردگی این مفهوم، نیازمند یک مطالعه بیناپارادایمی و در نظر گرفتن چارچوب‌های هستی‌شناسی، معرفت شناختی و گفتمان محور امنیت در حاشیه هر تحلیل و نگرش امنیتی هستیم.

کلیدواژه‌ها