بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف کلی از این پژوهش «بررسی دیدگاه معلمان مدارس شهر فیروزآباد نسبت ب هعوامل سیاسی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاس تجمهوری» است. برای جم عآوری اطلاعات، پرسشنام های در پنج مقیاس )آگاهی سیاسی، آزادی سیاسی، رقابت سیاسی، سلامت انتخاباتی و تبلیغات( که ب هصورت لایکرتی درج هبندی و روایی و
پایایی آن از قبل سنجیده شده بود ب هکار گرفته شد. جامعه آماری شامل تمامی معلمان رسمی مدارس شهر فیروزآباد
در دور ههای تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بود و نمونه آماری ب هصورت خوش های  تصادفی انتخاب شد.
نتایج تحقیق نشان داد ک ه:
1  از میان ابعاد عامل آگاهی سیاسی، آگاهی مردم از اهمیت مشارکت افراد جامعه در انتخابات بیشترین میانگین
و شناخت دقیق احزاب و گرو هها کمترین میزان تأثیر را بر میزان مشارکت دارد. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری، نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است.  در تمامی ابعاد، عامل آزادی سیاسی بر میزان مشارکت مردم در انتخابات تأثیر دارند. بیشترین تأثیر متعلق ب ه
بُعد آزادی مطبوعات و رسان هها و کمترین تأثیر متعلق ب هامکان تش یکل گرو ههای سیاسی غی ردولتی در چارچوب
قانون بود. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری، نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است.  در عامل رقابت سیاسی بیشترین میانگین تأثیر متعلق ب هنهاد سیاسی مؤثر ب همنظور نظارت و کنترل بر کارکرد
رئی سجمهور پس از انتخاب شدن و کمترین تأثیر متعلق ب هعدم دخالت ارگا نهای نظامی، اجرایی و نظارتی در امر انتخابات ب هنفع فرد و یا گروه خاص است. تفاوت بین میانگی نها در سطح 0/0001 معنادار است.  تمامی ابعاد عامل سلامت انتخابات بر مشارکت مردم در انتخابات تأثیر دارند. بیشترین تأثیر متعلق ب هبکارگیری
افراد شایسته و امین در برگزاری انتخابات و کمترین تأثیر مربوط ب هعدم برگزاری انتخابات صوری و تشریفاتی است. جدول تحلیل واریانس طر حهای تکراری نشا ندهنده تفاوت معن ادار بین این میانگی نها در سطح 0/0001 است.
 همه ابعاد عامل تبلیغات بر مشارکت مردم تأثیر دارند که بیشترین میزان تأثیر متعلق ب هحضور گسترده و مؤثر
مطبوعات و جراید در معرفی کاندیداها و کمترین میزان تأثیر متعلق ب هبرپایی جلسات و سخنرانی های سیاسی توسط کاندیداها م یباشد. تفاوت بین این میانگی نها در سطح 0/0001 معنادار ب هدست آمد.
 از نظر معلمان، تبلیغات انتخاباتی بیشترین تأثیر و آزادی سیاسی کمترین تأثیر را بر میزان مشارکت مردم در انتخابات دارند. تفاوت بین این میانگین ها  در سطح 0/0001 معنادار شد.

کلیدواژه‌ها