زمان انعقاد قرارداد در فروشگا ههای بزرگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

فروشگاه بزرگ، کیی از دستاوردهای صنعتی و مصرفی شدن جوامع است. حدود یک قرن از ایجاد اولین
فروشگاهی که از لحاظ ساختار، متفاوت با فروشگاه های ساده محلی گذشته بود، م یگذرد. این نوع از فروش کالا
به لحاظ ساختاری، با بیع در فروشگاه های کوچک محلی تفاوت هایی دارد. در این نوع از فروش، سلسله افعالی
از سوی طرفین صادر م یشود که هرکدام قابلیت توصیف های متفاوتی را دارند. اینکه کدام عمل می تواند ایجاب
مؤثر باشد و کدامیک قبولی مؤثر و اینکه عقد در کدام زمان انعقاد یابد که از نظر آثار، ب هحال هر دو طرف قرارداد
مفید باشد، اولین سؤالاتی است که باید در این حوزه ب هآنها پاسخ داده شود.
در این مقاله طی سه بخش، به بیان اعمال طرفین و توصیفاتی که از آنها شده است، خواهیم پرداخت و در
نهایت توصیفی را ب هعنوان توصیف مناسب م یپذیریم که انتقال مال یکت را ب هزمان عبور خریدار از مقابل صندوق
موکول کند، امکان امتناع فروشنده از فروش کالا را منتفی نماید، خریدار را متمکن از برگرداندن کالای منتخب
سازد، برداشتن کالا توسط او را قبض آن نداند و ضمان تلف کالا تا قبل از خروج خریدار از فروشگاه را ب هعهده
فروشنده باقی گذارد.

کلیدواژه‌ها