منافع ملی و استراتژی امریکا در آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

آسیای مرکزی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مورد توجه قدر تهای بزرگ جهانی بخصوص امریکا قرار گرفته است. هر چند از منطقه آسیای مرکزی در گذشته با نام «هارتلند و یک منطقه ژئواستراتژیک» یاد م یشد، اما اینک با افزوده شدن جنب ههای ژئواکونومیک، آسیای مرکزی ب هیک منطقه حیاتی ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک
تبدیل شده است.
این منطقه با روسیه، چین، افغانستان و ایران مرز مشترک دارد. تبدیل شدن آسیای مرکزی ب همنطقه نفوذ برای
هر قدرتی، کنترل کشورهای همسایه منطقه را ب هارمغان م یآورد که ب هلحاظ امنیتی و نظامی فو قالعاده مهم است.
از سوی دیگر، در غرب این منطقه، دریای خزر واقع شده است که از نظر ذخایر نفتی در مقام دوم جهان قرار دارد.
علاوه بر داشتن ذخایر عظیم و منابع طبیعی، این منطقه در موقعیت مرکزی و پل ارتباطی شرق و غرب بخصوص
شرق دور و نزدیک واقع شده است.
این مقاله ب هبررسی منافع ملی امریکا در آسیای مرکزی و بحث پیرامون استراتژ یهای اتخاذ شده خواهد پرداخت.

کلیدواژه‌ها